ALSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2001-06-15

Art

Tid

Plats

Närvarande

Stämma

Kl Kl 19.00—19.55

Klubbhuset, Stora Lundby Golfbana

18 medlemmar, enligt röstlängd

§1 Stämmans öppnande Ordföranden, Alf Nilsson, hälsade samtliga närvarande välkomna till stämman samt förklarade densamma öppnad.
§2 Val av ordförande för stämman Till stämmans ordförande valdes Alf Nilsson, sittande.
§3 Är kallelsen korrekt utsänd Kallelsen var enligt stämman korrekt utsänd.
§4 Godkännande av föredragningslista Med kallelsen utsänd föredragningslista godkändes av stämman.
§5 Val av sekreterare
för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Anne Lindberg.
§6 Val av två justerare tillika rösträknare Kurt Johansson och Leif Ytterström utsågs till justeringsmän samt rösträknare.
§7 Föregående stämmoprotokoll Föregående stämmas protokoll lästes upp av sekreteraren samt godkändes av stämman.
§8 Styrelsens förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen lästes upp av ordföranden. Därefter godkändes förvaltningsberättelsen av stämman.
§9 Revisionsberättelse

Revisor, Ulla Hulthén, kommenterade utdelad revisionsberättelse för verksamhetsåret 2000/2001. Därefter föreslog hon ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11 Ersättning till styrelse Stämman enades om att styrelsens arvode för det kommande verksamhetsåret är 6’000 kronor. Styrelsen fördelar arvodet internt efter arbetsinsats.
§12 Inkomna motioner

Motion från Lasse Flyborg och Yvonne Nilsson att försöka hindra trafik via elljusspåret med moped/motorcykel av många olika skäl som presenterades på stämman. Beslutades att styrelsen kontaktar kommunen då det enligt fastighetskarta är kommunen som äger marken där hinder skall placeras.

§13 Förslag till inkomst- och utgiftsstat Utdelad budget presenterades med hänsyn tagen till en önskad höjning av årsavgiften. Efter kort diskussion fastställdes förslaget med en höjning med 100 kronor för andelstal ett (1,0).
§ 14 Val av ordförande för två år Stämman valde Alf Nilsson, omval, för två år.
§15 Val av två styrelseledamöter Stämman väljer Anne Lindberg och Thomas Hassléus, omval, på två år.
§16 Val av revisor för ett år Ulla Hulthén, omval, för ett år.
§17 Val av revisorsuppleant för ett år Till revisorsuppleant väljer stämman Maijla Jäppinen, omval, för ett år.
§18 Val av valberedning för ett år Till valberedning väljs Robert Plomgren, omval, och Thomas Jeryd, nyval, för ett år.
§19 Val av badkommitté Stämman väljer Peter Falk, Håkan Larsson och Ingvar Persson, omval, samt Robert Plomgren, nyval. Robert Plomgren är sammankallande.
§20 Val av vägkommitté Efter kort diskussion väljer mötet Mats Körner och Alf Nilsson, omval, samt Thomas Jeryd, nyval. Alf Nilsson är sammankallande.
§21 Övriga frågor

- Kurt Johansson vill tacka styrelsen för väl utfört arbete samt ett speciellt tack till Ivar Haedde samt Alf Nilsson för arbetet med brevlådeställen. Spontana applåder mottogs av styrelsen.

- Sekreterare presenterade proverna som tagits i sjöarna. Proverna är godkända vad gäller bad. Dock finns en anmärkning rörande Alsjön när det gäller ej värmeresistenta koliforma bakterier. Styrelsen undersöker och låter meddela resultat på anslagstavlan.

- Bertil Hassel frågade vad som händer på vägarna framledes om det kommer att ske någon ytterligare vägåtgärd. Som svar från ordföran-den kommer vägåtgärderna fortlöpa.

- Kristina Ytterström undrade om saltning på vägarna kommer att ske. Efter avstämning fastslogs att så skall ske samt att vägsalt skall införskaffas.

- Robert Plomgren erbjuder leksaker för barn till området, badkommittén undersöker möjlighet att ordna plats där detta kommer barnen i området till del.

§22 Plats där stämmoprotokoll finns På den glasade anslagstavlan samt hos ordföranden finns stämmoprotokollet.
§23 Avslutning Ordföranden tackade stämman för visat intresse samt vädjade om att motivera grannar till att deltaga dels i stämman dels i arbetet i området som anslås på anslagstavlor. Därmed förklarades stämman avslutat. Stämman tackade styrelsen med applåder.
Vid protokollet


Anne Lindberg
sekreterare

Justeras


Alf Nilsson
ordförande

Kurt Johansson
justerare
Leif Ytterström
justerare