ALSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2002-06-14
Art

Tid

Plats

Närvarande

Stämma

Kl 19.00—20.30

Klubbhuset, Stora Lundby Golfbana

29 medlemmar, enligt röstlängd

§1 Stämmans öppnande Ordföranden, Alf Nilsson, hälsade samtliga närvarande välkomna till stämman samt förklarade mötet öppnat.
§2 Val av ordförande för stämman Till stämmans ordförande valdes Alf Nilsson, sittande.
§3 Är kallelsen korrekt utsänd Kallelsen var enligt stämman korrekt utsänd.
§4 Godkännande av föredragningslista Utsänd föredragningslista godkändes av stämman
§5 Val av sekreterare
för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Anne Lindberg.
§6 Val av två justerare tillika rösträknare Åke Holmberg och Håkan Larsson utsågs till justeringsmän samt rösträknare.
§7 Föregående stämmoprotokoll Sekreteraren läste upp föregående års stämmoprotokoll som godkändes av stämman.
§8 Styrelsens förvaltningsberättelse Ordföranden läste upp förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2001/2002. Stämman godkände förvaltningsberättelsen.
§9 Revisionsberättelse Revisor, Ulla Hulthén, kommenterade utdelad revisionsberättelse för verksamhetsåret 2001/2002. Därefter föreslog hon ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11 Ersättning till styrelse Ordföranden, Alf Nilsson, föreslog oförändrad ersättning till styrelsen enligt föregående verksamhetsårs beslut. Stämman enades om att styrelsens arvode skall uppgå till 6000 kronor som fördelas inom styrelsen efter arbetsinsats, enligt Alf Nilssons förslag.
§12 Inkomna motioner

Ordföranden redogjorde för hur det gått med förra årets motion från Lasse Flyborg och Yvonne Nilsson att försöka hindra trafik via elljusspåret med moped/motorcykel. Då vi fått negativt besked från Kommunen om hjälp med denna fråga riktades en vädjan till medlemmarna om visad hänsyn till de boende av såväl bilburna som moped/motorcykelburna som vistas på och omkring vårt vägnät.

En skrivelse från Åke Holmberg lästes upp gällande vattenavrinning från vägen samt att vägen har breddats in mot tomten. Väggruppen tar kontakt med Åke Holmberg för att lämpliga åtgärder skall kunna utföras.

§13 Redovisning av offerter på vägbeläggning

Förslag presenterades av ordföranden Alf Nilsson. Mötet enades om att belägga Alsjövägen från Länsväg 190 fram till korset Alsjö Krokväg med mjog eller asfalt samt Alsjölidens backe och slutligen Alsjö Backe till sandring nr 16 med asfalt. Styrelsen arbetar vidare med åtgärden.

Efter en presentation av olika alternativ till finansiering av projektet beslutade stämman att extra utdebitering kommer att ske om 1’000 kronor två år i följd till samtliga medlemmar (128 st), oavsett andelstal. Eventuellt ett litet lån kan komma i fråga.

§14 Förslag till inkomst- och utgiftsstat Utdelad budget presenterades av kassören. Efter justeringsförslag från kassören, Mats Körner, med hänsyn taget till beslut i föregående stämmopunkt dels en höjning med 128’000 på intäkts- och utgiftssidan samt en rättelse till 6’000 kronor på posten styrelsearvode godkände stämman budgetförslaget.
§15 Val av två styrelseledamöter Då kassör, Mats Körner, lämnar sitt uppdrag i styrelsen har valberedningen föreslagit Thomas Jeryd som ny styrelseledamot. Stämman valde Ingvar Persson, omval, samt Thomas Jeryd, nyval, för två år.
§16 Val av revisor för ett år Ulla Hulthén, omval, för ett år.
§17 Val av revisorsuppleant för ett år Till revisorsuppleant väljer stämman Maijla Jäppinen, omval, för ett år.
§18 Val av valberedning för ett år Till valberedning väljs Robert Plomgren, omval, och Patrik Börjesson, nyval, för ett år.
§19 Val av badkommitté Stämman väljer Peter Falk, Håkan Larsson, Ingvar Persson samt Robert Plomgren, omval. Robert Plomgren är sammankallande.
§20 Val av vägkommitté Stämman väljer Alf Nilsson, omval, Robert Plomgren, nyval, samt den blivande kassören. Alf Nilsson är sammankallande.
§21 Övriga frågor

- En medlem på Alsjöliden önskade en höjning för de som har fler bilar eller att man höjer generellt för de som betalar mindre än andra i vägavgift. Då detta kräver en ny förrättning och att permanentboendet ökar i området lämnas frågan utan åtgärd.

- Då Mats Körner slutar sitt uppdrag i dels väggruppen och dels som kassör avtackades han med blommor från styrelsen och föreningen samt en varm applåd från medlemmarna för sina insatser.

- Sekreterare presenterade proverna som tagits i sjöarna. Proverna är godkända angående bad. Dock finns en anmärkning rörande Alsjön när det gäller koliforma bakterier som tål upp till 35°C. Nya prover är tagna och svar väntas snart. Om badvattnet försämras meddelas detta på anslagstavlorna och ärendet lämnas till Miljö- och Hälsoskyddskontoret för utredning.

- Aimo Aahava väckte frågan om vägens beskaffenhet. Då särskilt på Alsjöslingan. Väggruppen besöker Aimo och Alsjöslingan för vägsyn.

- En anslagstavla kommer att uppföras vid parkeringen på raksträckan av Alsjövägen. Gällande övriga anslagstavlor kommer styrelsen att titta på vilka som kommer att vara kvar.

§21 Plats där stämmoprotokoll finns På den glasade anslagstavlan samt hos ordföranden finns stämmoprotokollet.
§22 Avslutning Ordföranden tackade stämman för visat intresse och avslutade stämman år 2002. Stämman tackade styrelsen med applåder.
Vid protokollet


Anne Lindberg
sekreterare

Justeras


Alf Nilsson
ordförande

Åke Holmberg
justerare
Håkan Larsson
justerare