ALSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2003-06-13

Art

Tid

Plats

Närvarande

Stämma

Kl 19.00—20.30

Klubbhuset, Stora Lundby Golfbana

20 medlemmar, enligt röstlängd

§1 Stämmans öppnande Ordföranden, Alf Nilsson, hälsade både nya och gamla medlemmar välkomna till stämman samt förklarade mötet öppnat.
§2 Val av ordförande för stämman Till stämmans ordförande valdes Alf Nilsson, sittande.
§3 Är kallelsen korrekt utsänd Kallelsen var korrekt utsänd.
§4 Godkännande av föredragningslista Utsänd föredragningslista godkändes av stämman.
§5 Val av sekreterare
för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Anne Lindberg.
§6 Val av två justerare tillika rösträknare Kurt Johansson och Maijla Jäppinen valdes till justeringsmän samt rösträknare.
§7 Föregående stämmoprotokoll Sekreteraren läste upp protokollet som sedan godkändes av stämman.
§8 Styrelsens förvaltningsberättelse Ordföranden läste upp förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2002/2003. Stämman godkände förvaltningsberättelsen.
§9 Revisionsberättelse

Revisorsuppleanten, Maijla Jäppinen, kommenterade utdelad revisionsberättelse för verksamhetsåret 2002/2003. Där revisorn, Ulla Hulthén, även föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

Protokollsanteckning: Henry Andersson efterlyste balansräkning med anledning av att omslutet rörde sig kring 250’000 kronor samt att inte skulder redovisats som inkommit på det nya året.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11 Ersättning till styrelse Ordföranden, Alf Nilsson, föreslog oförändrad ersättning till styrelsen enligt föregående verksamhetsårs beslut. Stämman enades om att styrelsens arvode skall uppgå till 6’000 kronor som fördelas inom styrelsen efter arbetsinsats, enligt Alf Nilssons förslag.
§12 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

§13 Förslag till inkomst- och utgiftsstat Kassören, Thomas Jeryd, presenterade förslag till inkomst- och utgiftsstat. Ett positivt resultat med 23’176 kronor var att vänta enligt denna redogörelse. Efter en del diskussioner gällande det praktiska förfarandet av den extra debiteringen för asfalteringen som gjordes i området 2002 beslutade stämman att godkänna förslaget till in-komst- och utgiftsstat. Dessutom godkändes medlemsavgiften som uppgår till 1’100 kronor för andelstal ett (1) (oförändrat) och slutligen godkände dessutom stämman en extra utde-bitering av 1’000 kronor i år för asfalteringen enligt föregående års stämmobeslut. För den extra utdebiteringen av 1’000 kronor för asfalteringen reserverade sig Henry Andersson mot beslutet.
§ 14 Val av ordförande för två år Till ny ordförande valdes Patrik Börjesson, nyval, som lämnade en kort presentation av sig själv.
§15 Val av två styrelseledamöter Peter Burman, nyval, och Anne Lindberg, omval, valdes till styrelseledamöter för två år.
§16 Val av revisor för ett år Ulla Hulthén, omval, valdes till revisor för ett år.
§17 Val av revisorsuppleant för ett år Till revisorsuppleant väljer stämman Maijla Jäppinen, omval, för ett år.
§18 Val av valberedning för ett år Till valberedning väljs Robert Plomgren, omval, och Ingela Nilsson, nyval, för ett år.
§19 Val av badkommitté Stämman väljer Peter Falk, Håkan Larsson, Ingvar Persson samt Robert Plomgren, omval. Robert Plomgren är sammankallande.
§20 Val av vägkommitté Stämman väljer Patrik Börjesson, nyval, Robert Plomgren, omval, samt Thomas Jeryd, omval. Patrik Börjesson är sammankallande.
§21 Vinterväghållning Ordföranden presenterade kostnadsförslag på vinterväghållningen. Det ena förslaget för Ivar Haedde, det andra för LP Entreprenad. Efter diskussion framkom ytterligare en lösning genom Hjällsnäs Entreprenad, vilket gjorde att beslut i frågan var svårt att fatta. Styrelsen fick då i uppdrag av stämman att inom presenterad kostnadsram för tidigare alternativ hitta den för föreningen bästa lösningen.

Mikael på Alsjöslingan väckte frågan om vintervägförhållanden utanför hans fastighet. Bl a en kurva som var feldoserad samt avsaknad av sand. Väg-kommittén tittar på detta.

§22 Övriga frågor

- Ingela Nilsson vill ha en syn på väg 2 av vägkommittén. De undersöker.

- En medlem vill dela upp avgifterna för medlemsavgift och extra utdebitering för asfalteringen. Kontakt tas med kassören efter mötet.

- Maijla J. kommenterade hålorna i vägen och frågade om vem det är som fortsättningsvis sköter om dem samt om någon överenskommelse finns. – Överenskommelsen är att Ivar Haedde åker ut och fyller i hålorna vid behov.

- Lasse F. efterlyste tydlig skyltning av mötesplatser efter vägen så att de inte permanentas som parkeringsplatser. Frågan hänskjuts till vägkommittén.

- Kent O. undrade varför inga statliga bidrag redovisades på ekonomiska redovisningen. Svaret blev att för att få statliga bidrag är vi tvungna att lösa in tomtmark för att bredda vägen m m för en högre kostnad än vi kan få statliga bidrag för. Så insatsen är inte lönande.

- Ingvar P. uttryckte en glädje över att det finns nya i föreningen som engagerar sig i frågorna i området. Det ökar vi-känslan, menar han.

- Sekreteraren redogjorde för vattenproverna i sjöarna som äntligen ser bra ut efter en ond cirkel av sämre kvalitet i sjöarna. Både Alsjön och Kroksjön ser bättre ut än tidigare och är tjänliga för bad.

- Sekreteraren presenterade resultatet av inventeringen av sjöarnas fiskbestånd. Vi har ett lyckat resultat och fiskarnas kondition i Kroksjön är bra och i Alsjön över förväntan.

§23 Plats där stämmoprotokoll finns På den nya anslagstavlan samt hos ordföranden finns stämmoprotokollet.
§24 Avslutning Ordföranden tackade stämman för visat intresse och bad Patrik Börjesson komma fram. Då reste sig kassören och överräckte en blomma till Thomas Hassléus som tack för sin insats i styrelsen. Därefter stegade han mot mötesordföranden, Alf Nilsson, och överräckte efter ett litet tal en blomma till honom som tack för de sex år han suttit som ordförande i föreningen. Därefter tackades de avgående ledamöterna med varm applåd från mötesdeltagarna. Symboliskt räcktes ordförandeklubban ur Alfs hand till den nye ordföranden, Patrik Börjesson, som förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet


Anne Lindberg
sekreterare

Justeras


Alf Nilsson
ordförande

Kurt Johansson
justerare
Maijla Jäppinen
justerare