ALSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2004-06-29
Art

Tid

Plats

Närvarande

Stämma

Kl 19.00—22.05

Klubbhuset, Stora Lundby Golfbana

56 medlemmar, enligt röstlängd

§1 Stämmans öppnande Ordföranden, Patrik Börjesson, hälsade medlemmarna välkomna till stämman, med kommentaren att detta måste vara rekord i antal närvarande vid stämman, samt förklarade mötet öppnat.
§2 Val av ordförande för stämman Till stämmans ordförande valdes Patrik Börjesson, sittande.
§3 Är kallelsen korrekt utsänd Kallelsen var korrekt utsänd.
§4 Godkännande av föredragningslista Utsänd föredragningslista godkändes med justeringen att punkten 12 blir punkt 23 a.
§5 Val av sekreterare
för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Anne Lindberg.
§6 Val av två justerare tillika rösträknare Diana Hansson och Jonathan Lundblad valdes till justeringsmän samt rösträknare.
§7 Föregående stämmoprotokoll Sekreteraren läste upp protokollet som sedan godkändes av stämman.
§8 Styrelsens förvaltningsberättelse Ordföranden läste upp förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2003/2004. Förvaltningsberättelsen godkändes av stämman.
§9 Revisionsberättelse

Maijla Jäppinen, revisorsuppleanten, läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2003/2004. Där revisorn, Ulla Hulthén, även föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

Protokollsanteckning: Henry Andersson efterlyste balansräkning. En medlem föreslog att revisionsberättelse samt balansräkning bilägges kallelsen nästa år. Styrelsen följer detta förslag nästa år.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11 Inkomna motioner Inga motioner har inkommit till stämman.
§13 Styrelsens förslag till vinterväghållning

Efter att frågan presenterades lämnades ordet fritt. Efter diskussion och frågor begärdes votering med andelstalsmetoden. Efter rösträkning blev utfallet ett bifall till styrelsens förslag. Kent Olofsson kommer att under tre år utföra snöröjning och halkbekämpning enligt anbud.

§14 Styrelsens förslag till fortsatt asfaltering Efter att frågan presenterades lämnades ordet fritt. Efter diskussion beslutades att röstning skall ske genom huvudtalsröstning. Stämman röstade för styrelsens förslag.

Protokollsanteckning: Henry Andersson yrkade på att fördela kostnaderna enligt andelstal. Detta förslag föll med bifallet till styrelsens förslag.

§15 Styrelsens förslag till höjning av årsavgiften Frågan presenterades av ordföranden samt kassören. Ordet lämnades fritt. Efter diskussion beslutade stämman att bifalla styrelsens förslag till höjning av årsavgiften.
§17 Sjörapport Sekreteraren, Anne Lindberg, redogjorde för hur våra sjöar mår, både ur bakteriell och övrig provtagnings synpunkt. Inventering av sjöarna presenterades. Åtgärd utifrån denna inventering presenterades. Kalkmängd presenterades. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att sjöarna mår mycket bra.
§16 Förslag till inkomst och utgiftsstat När röstsammanräkningen var klar kunde kassören, Thomas Jeryd, presentera förslag till inkomst- och utgiftsstat i enlighet med fattade beslut. En total intäkt på 318’890 kronor. En total beräknad kostnad på 306’100 kronor och ett väntat resultat på 12’790 kronor. Förslaget godkändes av stämman.
§18 Val av två styrelseledamöter för två år Thomas Jeryd, omval, och Jonathan Lundblad, nyval, valdes till styrelseledamöter för två år.
§19 Val av revisor för ett år Ulla Hulthén, omval, valdes till revisor för ett år.
§20 Val av revisorsuppleant för ett år Till revisorsuppleant väljer stämman Diana Hansson, nyval, för ett år.
§21 Val av valberedning för ett år Till valberedning väljs Ingela Carlbom, omval, och Yvonne Nilsson, nyval, för ett år.
§22 Val av badkommitté för ett år

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag genom acklamation att badkommittén upplöses och att punkten utgår. Istället sammankallas föreningsmedlemmarna genom anslag på anslagstavlan och hemsidan för gemensamt arbete.

§23 Val av vägkommitté för ett år

Stämman väljer Harald Nilsson, nyval, Mikael Lindström, nyval, samt Susanne Falk, nyval och Markus Eriksson, nyval. Mikael Lindström är sammankallande.

§23a Ersättning till styrelsen Ingvar föreslog en rejäl höjning av styrelsearvodet då mycket arbete utförs på fritid. När budgetförslaget godkänts av stämman fanns inte utrymme för höjning och stämman beslutade oförändrad ersättning.
§24 Övriga frågor
  • Ordföranden uppmanade föreningsmedlemmarna att motionera till stämman i större omfattning. Motionstidens utgång finns i stadgarna. Ett önskemål fanns att anslå om att tiden för motioner går ut.
  • En medlem föreslog att prioriteringslistan finns på hemsidan.
  • Ordföranden meddelade att blomlådor som gjorts av sekreteraren kommer att placeras ut som fartdämpande åtgärd på Alsjövägen.
  • Patrik B informerade att slyröjning är planerad även i höst.
  • Sekreteraren meddelade, efter det att frågan kom upp tidigare på mötet, att 1991 betalade helårsboende 750 kronor och fritidsboende 400 kronor i årsavgift.
  • Frågan ställdes vad det är för typ av försäkring föreningen betalar för. Ordföranden berättade att det är en ansvars-/olycksfallsförsäkring i huvudsak avsedd för badplatsen eftersom densamma är privat och inte i Kommunens regi.
  • Fråga om vem som ringer om det är träd som hotar elledningar och vi riskerar strömavbrott. Flygbesiktningar från elbolagen, inventering från Lerums Energi och varje medlems vakande öga samarbetar för ett fungerande elnät. Ring till Lerums Energi om träd hotar elledningar.
  • Frågan ställdes: - Om man önskar dela upp betalningen då den är omfattande efter alla beslut? Tala med kassören.
  • Då Ingvar slutar sina uppdrag i styrelsen tackades han av kassören, Thomas Jeryd, samt övriga föreningsmedlemmar med en blomma och ett hurra för sina insatser. Ingvar tackade för blommorna. Han var bland annat glad över att nya, unga krafter tar vid i styrelsearbetet.
§25 Plats där stämmoproto-koll finnes På den nya anslagstavlan, hos ordföranden samt på Internet finns stämmoprotokollet.
§26 Avslutning Ordföranden tackade alla som kommit för att delta i stämman samt önskade väl mött nästa år. Därmed förklarades mötet avslutat. Stämman tackade med applåder.
Vid protokollet


Anne Lindberg
sekreterare

Justeras


Patrik Börjesson
ordförande

Diana Hansson
justerare
Jonathan Lundblad
justerare