Välkomna till Alsjöns Samfällighetsförening. Här hittar du information om allt arbete på vägen och information om området och våra sjöar.

Stämmoprotokoll för tidigare år

Här hittar du tidigare protokoll från årsstämmor som varit. De som finns här är de som finns i digitalt format,

resterande finns sparade i föreningens arkiv.

 

Stämmoprotokoll för 2009

 

Stämmoprotokoll för 2008

 

 

Gjort på vägen

(2013-01-31)

 

En hel del händer på vägen och mycket är kvar. (vägnummer inom parentes)

2008-11-25

Grus är utkört på vägarna på de mest akuta områdena i ett första led. Därefter kördes det ut grus på Alsjöredsvägen (2), Alsjöhöjdsvägen (8), Alsjökullen (9) i olika dimensioner. Alsjöredsvägen av grövre slag, då vintern närmar sig och det är då enda lämpliga dimensionen.

 

Eftersom vi fick ett dåligt gensvar på vägsynen trots anslag har nu styrelsen gått området själva i flera omgångar. En del tilltäppta rör och bäckar har åtgärdats.

 

Material har temporärt lagts på Alsjövägen (3) i väntan på dikning. Nu kommer diket på Alsjövägen höger sida från lv 190 att grävas ur och det läggs 20 kilovolts elkabel i diket under veckan när vädret tillåter, det är Lerums Energi som gräver ner för säkrare leverans av el och telefon i området. Besiktning gjordes fred 21 november, eventuellt går de ut i vägen på två ställen.

 

Röjning av träd som stod i diket på Alsjöredsvägen är klart.

 

Vi har levererat rör för att avhjälpa områden som blir "vattensjuka" av det myckna regnandet. Ett nytt betongrör kommer att beställas till korsningen Alsjövägen och Alsjö Krokväg inför vintern så vi inte kör i diket då den gamla körts sönder vid bygget av hus vid denna korsning.

 

Skyltar kommer att flyttas om i området, en del under veckan och en del till våren. Parkering förbjuden som står vid Alsjö Backes fot kommer att flyttas till badplatsen, den gamla gula skylten plockas ner. "Alsjövägen", gamla gula skylten vid lv 190 tas bort. Till våren flyttas en 30 skylt ner till lv 190 från hästhagen. Ny spegel kommer till "spegelkurvan".

 

Nybygge planeras i slutet på Alsjöredsvägen (2) , fyra tomter styckas av. Bygge kommer även att ske vid korset Alsjöhöjdsvägen (8) och Alsjö Backe (7) samt bygge pågår utmed Alsjö Krokväg (12) där en tillfällig infart till denna tomt byggts.

 

Sandring nummer sju kommer att flyttas tillbaka till sin plats under veckan. (Alsjöliden (5)) Sandringarna fylles på med sand under veckan som kommer.

 

Arbetet med dikning kommer igång till våren igen. En uppmaning från styrelsen att hålla rören öppna utanför era och grannars tomter samt att köra försiktigt förbi skolbarnen och andra oskyddade trafikanter när nu gummiguppet är borttaget. Detta gäller självfallet hela området. Låt oss slippa dessa gupp och kör ordentligt istället. 30 km i timmen lagstadgat på hela vårt vägnät från lv 190

 

2008-02-18

Lerums Energi lägger ner en 20 kilovolts kabel på höger sida utmed Alsjövägen från lv190 sett fram till korsningen Alsjö Krokväg i år. Städdag planerad till 27 april kl 11 vid badplatsen, vi sätter då i bryggan. Lantmäterifrågor Alsjöliden och Alsjöbacke.

 

2007-12-10

Telia har återställt asfalten de grävde bort vid korsningen Alsjö Krokväg och Alsjövägen (vid brevlådorna). Styrelsen har undersökt vad det är för bestämmelser för tillfälliga skyltar vid tjällossning. Problem med vatten från en mosse åtgärdat på Alsjövägen.

 

2007-10-15

Brev går ut till medlemmarna om att röja grenar som skjuter ut utanför tomten över vägen. 4,5 m i höjd över väg och 3 m brett. Snöröjningskontraktet är numera förlängt ett år. Skylt diskuterades vid tjällossning som begränsar belastning av vägen. TBA Media har bekräftat uppsägningen av webadressen alsjön.se. Bryggan är upptagen (de gamla reglerna är 1 maj för isättning och 1 oktober för upptagning som riktdatum).

 

2007-08-20

Bygglovsförfarande Alsjöliden. Slyröjning beställs. Sandringarna ses över och lagas.

 

2007-06-04

Ett Hultetkort (återvinningsstationen) är ordnat för föreningen. Vattenproverna är tagna för badvatten. Brunnen iordningsställs i korsningen Alsjö Krokväg Alsjö Lycka.

 

2007-04-23

Fastighetsägare på Alsjöliden har blivit ålagd att få bort vatten som rinner från tomt ut på vägen. En igensatt trumma på Alsjöslingan skall öppnas igen senast 1 juli annars görs detta genom styrelsens försorg efter detta påpekande. Städdag 13 maj klockan 13 med bryggisättning. Bygglovsförfarande Alsjö Backe.

 

2007-03-26

Tillstånd är givet från Kommunen för 3G-mast i vårt område, eller strax utanför. Kommunen är tidigare underrättade att det ligger svarta sopsäckar med skräp på flera ställen i vårt område. Styrelsen kör nu själva bort dem. Numera har föreningen direkt dialog med Kronofogdemyndigheten i inkassoärenden. Vi har numera kontakt med MjörnBjörboholmsgruppen och har representation där. http://mjorngruppen.se

 

2007-04-19

Vägsyn med kostnadsförslag gjord inför det arbete som planerats utifrån tidigare vägsyn med medlemmar.

 

2007-01-15

Styrelsen undersökte fontänpumpar för sjöarna vintertid för att syresätta sjöarna. Detta har ingen större effekt för syresättningen. Styrelsen har lagat hålorna i asfalten. Styrelsen har efter dialog med Kommunen fått bort "allmän badplats" markeringen på besökskartan i Lerum. En förfrågan har kommit till styrelsen om att ta över markskötseln på Kommunens marker i vårt område. Vi har blivit kontaktade av MjörnBjörboholmsgruppen som arbetar för trafiksäkerhet och miljö i södra delen av Mjörn som önskar samarbeta.

 

2006-10-30

Telekablarna efter Gudrun är åtgärdade efter många påstötningar från styrelsen. Kantraset i Alsjö Backe går ej på garantin utan vi får själva åtgärda detta. Vi har haft för tung trafik på vägen. Bryggan är upptagen ur sjön. Anbudsförfarande är gjort med anledning av kantning som behövs. Slyröjning är utförd. Berget kommer att skäras ur där svallisen uppstår vintertid mellan Alsjö Backe och Alsjönäsvägen.

 

2006-09-25

Vägsyn gjord tillsammans med två medlemmar utöver styrelsen.

 

2006-06-17

Träden som skuggade vid badplatsen är nedtagna, genom en medlems omsorg. Insatser är gjorda för sjöarnas framtida fortlevnad idag.

 

2006-05-18

Stämman planeras till den 27 juni klockan 19.00 på Stora Lundby Golfklubb. Problem med vändplats vid Alsjövägens slut kommer att åtgärdas. Två nya tomter har anslutits till vårt område. Styrelsen utreder gummigupp till vårt område som fartdämpande åtgärd.

 

2006-03-09

Anne har varit i kontakt med Benny Lewin på Samhällsingången hos Telia angående att telekablarna fortfarande hänger efter stormen Gudrun. De lovade att undersöka området för eventuell åtgärd. Kommunen är kontaktad angående om vårt område är föremål för kommunal VA-installation. Tidigast om tre år kommer frågan att aktualiseras om utredningen som startar i höst visar att ett behov finns.

 

2006-01-16

Vid förfrågan hos räddningstjänsten fanns inte längre något behov av komplettering av skyltar i vårt område. Lerums Energi har åtgärdat kablar och stolpar efter stormen Gudrun. Inventering gjord av sandmängd i sandlådorna. Positiva reaktioner på att kraftigare grus har lagts i svackan på Alsjöslingan då svackan rinner ner i diket. Prov med solcellslampor har gjorts i området med blandat resultat. Stolparna utmed vägen är utdömda och elkabeln skall grävas ner i backen, vi letar efter fler alternativ. Att anlägga gummigupp som farthinder undersöks av styrelsen, att presenteras för stämman.

 

2005-11-05

Skyltarna är justerade så de står rakt igen i området. Dikning på andra vägar än berörda av vägbygget har gjorts när ändå maskinerna varit här. Grus har körts på vägar där slitlagret saknats. Avrinningen är ordnad på Alsjöliden.Träd har tagits ned av Ingvar Persson och Ivar Haedde i "spegelkurvan" för att göra plats för vägbygget. Vägtrumman som kollapsat i korsningen Alsjövägen/Alsjö Krokväg är utbytt och vägen är lagad efter stormen Gudrun. Rör har grävts ned på olika ställen i vårt vägnät för bättre avrinning. Anne har haft kontakt med lerums Kommun angående komplettering av skyltar i området, de har lovat undersöka saken. Kontakt har tagits med Lerums Energi angående stolpar som fortfarande inte återställts efter stormen och kablar som hänger. De lovar undersöka. Inom en två årsperiod kommer kablarna utmed Alsjö Krokväg att grävas ner i backen. Sandlådorna har fått en översyn inför vintern, behov finns att reparera några.

 

2005-08-21

Väggrus har körts ut på ställen som skadats av tjällossningen. Badsand har förts ut på badplatsen. Samtal har förts med berörda medlemmar för att lösa åtgärder vid och på tomter inför vägbygget. Möte har genomförts med berörda parter inför vägbygget som startar i september. Slyröjning har gjorts utmed vägnätet.

 

2005-05-01

Styrelsen har synat vägen utifrån ett förslag från Vägverket. Styrelsen arbetar vidare med ett större arbete på de större genomfartsvägarna. Mer information kommer efter mötet som planerats till den 3 maj.

 

2005-02-15

Korsningen Alsjövägen - Alsjö Krokväg åtgärdad provisoriskt efter stormen, vägen rasade, vägtrumman har gått sönder. Skall åtgärdas senare vid lämpligt väder.

 

2004-10-05

Alsjöhöjdsvägen är åtgärdad. "Arbetsgrus" för vägen på första parkeringen.

 

2004-08-07

Blomlådorna utplacerade på Alsjövägen som fartdämpande åtgärd.

 

2004-08-03

Slyröjningen är gjord inför hösten. Skylten "väg 18" läsbar igen.

 

2004-06-06

Grusningen i svackan Alsjökrokväg till t-korsningen på Alsjö-slingan är klar. Badplatssand finns på plats.

 

2004-05-23

Grusning från badplats till Alsjöslingan klart enligt prioriteringslista. Klart för grusning i svackan i början på Alsjöslingan. Offert intagen angående asfaltering, som förberedande uppgifter inför stämman. På styrelsemötet riktas ett stort tack till den fina uppslutningen vid vårstädningen!

 

2004-04-05

Dike, avrinning under, Alsjöslingan i svackan upp mot t-korsningen. Återställt av markägaren.

 

2004-03-30

Ovanför Alsjö Backe lades ett nytt toppskikt på vägen då vägen blivit instabil - akut åtgärd.

Alsjöliden är åtgärdad vad gäller att leda vatten rätt.

 

2004-01-22

Sandrör nummer 7 (vid Alsjöliden) flyttas till Alsjöredsvägen och ersättes med ett större rör.

Sandrör till Alsjökullen som behöver ett till.

Sandrör till Alsjöslingan som behöver ett till.

Nya lock till sandrör som har bristfälliga sådana.

Markägaren vidtalad angående igenfyllt rör under Alsjöslingan.

 

2003-11-03

Siktröjning utfört av LP-Entreprenad är klart.

Lock på sandlådor enligt tidigare beslut utfört.

Rör under "väg 2" är justertämmoprotokoll för 200tGjort på väg1031

 

2003-05-12

Siktröjning klippning av häck Alsjö Krokväg/Alsjö Backe.

Inventering av inplanteringen, med gott resultat, gjord i sjöarna.

Skyltar som stått ostadigt och felplacerat är flyttade och förankrade.

 

2002-11-25

Refuger på 190:an är uppförda i enlighet med väggruppen som vår vägförening deltager i. Fler refuger är på väg.

Foton

Här kommer vi att lägga in foton från städdagen, från större arbeten och från området.

© Copyright Alsjöns Samfällighetsförening 2013. All Rights Reserved.