Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

En liten resa genom föreningens historia

Längst ner på denna sida hittar du starten på det som till slut blev Alsjöns Samfällighetsförening. Det är mycket som ska fyllas på så sidan kommer att växa under tiden.

alsjövägen
2019-12 Ekonomi: Rättegångsdatum meddelad föreningen.
Snöröjning: Vår snöröjare berättar att han fått maskinhaveri och vi är utan snöröjare. De gamla sandringarna byts successivt ut mot sandlådor.
Fiberåterställning: Äntligen asfalteras Alsjö Backe och Alsjöliden. Men mycket återstår innan vi har tillbaka vår ursprungsstandard.
2019-11 Provtagning i sjöarna med helikopter.
2019-10 Sjöarna kalkades med två ton kalk. Sker med helikopter.
2019-05 Fiberåterställning: Bäck Installation har deadline för de åtgärder som beslutades vid den oberoende besiktningen från fiberinstallationen. Den passerades och Bäck Installation är ute ur bilden. Nu förs dialog direkt med Telia som får ta sig an uppgiften. Detta hindrar vårt ordinarie arbete på vägarna. FA Gräv som förorsakade alla skador genom slarv är också ute ur bilden sedan länge.
Badprover: Provsvaren var fina och sjöarna är återställda.
2019-02 Ekonomi: Styrelsen upptäcker att pengar förskingrats ur föreningens och medlemmarnas konto. En stor summa pengar är borta. Styrelsen polisanmäler den misstänkte.
2019-01 I alla sandringar och sandlådor ska det ligga skopor att sprida flis med vid halka.
2018-10 Badprover: Vi får dåliga mätvärden i våra sjöar. Provresultaten rapporteras till Lerums Kommun och Miljö– och Hälsoskydd.
2018-06 Badprover: Vi ser en indikation på något prov som visar att det inte är som vanligt i våra sjöar. Vi beslutar att följa upp provresultatet. Dock är sjöarna tjänliga för bad. På grund av den överdrivna tillströmmningen av badgäster utifrån blev styrelsen tvungen att sätta upp en skylt på bryggan. Alsjön klarar inte ett sådant tryck och medlemmarna blev illa behandlade av dessa gäster. Det är ingen kommunal inrättning och går något sönder får vi själva betala.
Vägen: Alsjö Krokväg renoveras. Löfte från Bäck Installation att återställningsarbetet ska påbörjas.
Sjöarna: Alsjön har fått ett hopptorn. Båda sjöarna har livbojar.
2018-01 Vårdslös sprängning har ägt rum i vårt område. Dessutom har livsfarliga vätskor lämnats utan bevakning. Farligt dels för vår fiskevård/miljö och dels för barn i området. Polisen underrättad via Sportfiskarna i Göteborg.
Vägar: Styrelsen ligger på Telia, Bäck Installation och FA Gräv för att komma tillrätta med problem efter fiberinstallationen.
2017-12 Vägar: Vägtrummor spolas under väg.
2017-10 Vår förening finns åter inskriven i Lerums Kommuns föreningsregister. Gamla räddningsvägen mellan Alsjö Krokväg och Alsjöredsvägen är numera avskuren och blockerad genom ett husbygge.
2017-09 Föreningen träffar Lerums Kommun angående alla planer och förändringar som sker i vårt område som påverkar vårt arbete, för en dialog.
2017-06 Trafikverket kom på besök för översyn av vårt vägnät. Styrelsen sänkte årsavgiften för medlemmarna. Fiberarbetet påbörjas i området.
2017-02 Vägar: Transportstyrelsen påstår att våra 30-skyltar är olagliga. Anne får fram underlagen till lagstadgat 30 km⁄h med hjälp av Lerums Kommun. Vi skickar överklagan på Transportstyrelsens beslut som går igenom och vi får behålla vår hastighet som tidigare. Transportstyrelsen hävdade 70 km⁄h.
Sjöar: Magnus har beställt livbojar till området. Nyutsättning i sjöarna efter inventering beviljad av Länsstyrelsen.
2016-12 Styrelsen projekterar asfalt Alsjöliden och farthindren som behöver kompletteras samt nytt farthinder vid korsningen Alsjövägen⁄Alsjö Krokväg.
2016-06 De gamla sandringarna i området börjar bytas ut mot sandlådor.
2016-05 Magnus ordnar nya anslagstavlor utmed våra vägar.
2012-03 Sjöarna: Mätvärdena i sjöarna ser tillfredsställande ut dock en dipp i PH-värde efter att ny kalkningsmetod används.
2011-12 Styrelsen har kontaktat Lerums Kommun med anledning av att man går över huvudet på oss när man fattar beslut som påverkar våra arbets– och ansvarsområden. Det handlar om att man beviljar bygglov med planer som påverkar vägen negativt samt att det påverkar även miljön negativt.
2011-02 En mycket snörik vinter som tärt på föreningens kassa. Styrelsen har svårt att nå fram till entreprenören som sköter snö– och halkbekämpning.
2011-01 Då någon medlem roat sig med att plantera in signalkräftor i våra sjöar konstateras det att det är förbjudet att plantera in främmande arter på eget bevåg då det slår ut befintligt bestånd.
2010-09 Kommunen rensar området vid bäcken mellan Kroksjön och Alsjön.
2010-06 Asfalten renoveras med snabelbil och lappmetod.
2009-10 Infarten på Alsjö Krokväg 20 är ett problem för vägen. Den är inte gjord enligt bygglovet och förstör föreningens väg. Fastighetsägaren är tilltalad och ska åtgärda bristerna.
2009-08 Vattenproblemen på Alsjöredsvägen åtgärdat.
2009-06 Förslag till nya stadgar via ändring och komplettering av de gamla antogs av stämman bl a att ändra från brutet till kalenderår.
2009-02 MjörnBjörboholmgruppen där vår förening finns representerad arbetar med säkerheten för våra barn när de går på Lv190 till och från busshållplatsen. En skrivelse går till Vägverket från den gruppen.
2008-12 Ny spegel sätts upp i den korta backen på Alsjö Krokväg.
2008-10 Väldiga problem med vatten på Alsjöliden längst in sedan nybyggnationerna kom till, diket är numera borta. Problem med vatten på flera ställen i området.
Thomas och Anne ombesörjde att nya bänkar och bord kom till på badplatsen.
Svårt att lösa snöröjningen i år. Anne deltog i kommundelsträffen ordnad av MjörnBjörboholmgruppen där cirka 150 personer deltog. Vatten och avlopp kommer snart till vårt område.
2008-06 Gummigupp som farthinder på prov vid "depån" eftersom våra blomlådor har en tendens att ge sig ut på resa i kommunen.
2008-02 Problem med vatten och vägen efter nybyggnationerna på Alsjövägen.
2007-06 På stämman diskuterades åtgärder för att undvika motsvarande fiskdöd vi erfarit tidigare år. En mycket kall vinter bidrog till syrebrist i sjöarna. Isen var tjock och snö hindrade ljuset att bilda syre i vattnet under isen. Förmultningsprocessen förbrukade syre. En lösning är att skotta av sjöarna om möjligt.
En 20kV kabel grävs ner utmed Alsjövägen från Lv190 till transformatorstationen i höjd med Alsjö Krokväg.
Lerums Kommun undrar om föreningen vill ta över skötseln av deras mark i området. Det är dyrt och kräver försäkringar samt kunskap om biotoper. Därtill kommer EU-bestämmelser. Föreningen avböjer erbjudandet.
2007-01 Områdets vägar far väldigt illa p g a det myckna regnandet.
Lerums Kommun har tagit bort allmän badplats på besökskartan efter påtryckning från styrelsen att det är fel då Lerums Kommun inte bidrar till densamma.
2006-08 Kablarna som hänger efter stormen Gudrun ska åtgärdas efter påstötning från styrelsen. Samhällsingången äger frågan.
Elkablarna åtgärdas av Lerum Energi som läggs i marken. Tas i samband med dragning av avlopp i området i höst.
2005 Omfattande vägbygge i området för att kunna klassa om vägarna och få statsbidrag för vägarna i framtiden. Slutfört i november till en kostnad av 481 000 kronor.
Ett tack från föreningen till Johan Holst efter att han hjälpt till med undersökning av sjön vid bryggan.
2004-06 Badplatskommittén upplöses på stämman, istället kallar styrelsen till arbetsinsatser på anslagstavlan.
Blomlådor på prov som fartdämpande åtgärd i området.
2003-10 Vi tar in snöröjare på fast basis med sandspridare.
2001 Sprängning i närheten av Alsjön har slagit ut en del av fiskebeståndet. Staket sätts upp vid badplatsen mot trafiken.
2000 Enhetliga brevlådeställ i ordning efter hur posten sorteras uppföres i området.
1999 Alingsås Sportfiskeklubb har synat våra sjöar då våra mätvärden var ovanligt fina. "Ni har mycket fina sjöar – det skvallrar även växtligheten i sjöarna om.
64 helårsboende medlemmar, 39 fritidsboende och övriga 25 fastigheter.
Rastning av hundar ska ske i skogen istället för utmed grannars tomter.
Röjning utförd runt bryggan på badplatsen genom dykning av Anders Nilsson.
Beslut tas om farthinder vid badplatsen och på raksträckan från Lv 190.
Parkering får endast ske på tomtmark och inte på vägnätet.
1998 Genom förrättning byter föreningen namn och registreras. Vi rättar oss efter nya bestämmelser i och med det.
Vägverket har satt upp 30-skyltar vid Lv 190 in på Alsjövägen.
1994 Fastslogs att det råder fiskeförbud i sjöarna i vårt område.
Medlemmarna uppmanades att inte spela för hög musik i området.
1993 Beslutades att tillkommande fastigheter numreras a och b om de ligger i mitten av redan numrerade fastigheter.
En tyst minut för vår tidigare styrelsemedlem som förolyckades. Anne deltog vid begravningen från styrelsen.
1992 Styrelsen har lagt åtta rör på Alsjökullen att användas för regnvatten.
1991-10 Anbudsförfarande startat angående asfaltering av Alsjövägen.
1991-06 51 åretruntboende, 48 fritidsboende och totalt 104 boende på 105 fastigheter.
1989-06 På stämman beslutas att ej betalande medlemmar ska nämnas på stämman.
1988-06 Medlemsavgiften är 500 kronor för permanentboende och 400 kronor för fritidsboende.
1987-06 Sandning ombesörjes av medlemmarna själva, det är därför det finns sandringar. Vägavgift ska betalas senast 31 oktober annars utgår straffavgift om 50 kronor.
1979 Beslutades att motordriven aktivitet i sjöarna är förbjuden.
1975 Beslutades att privata skyltar ej får sättas upp efter vägnätet. Man påpekade att något måste göras åt sjön.
1972 Hundar får inte bada vid badplatsen.
1971 Beslutades om parkeringsförbud vid badplatsen.
1962 Beslutades att varje medlem i föreningen ska arbeta 4 timmar om året på vägen.
1960–talet Föreningsböckerna från 1950 och 1960 förstördes i en brand hos en styrelseledamot.
1950 Man bestämde att en förening skulle bildas. Alsjöns Vägförening blev namnet. Vägarna behövde ses över och man ville organisera sig.

 

                © Anne Lindberg 2022-11-02