Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Här informerar vi om det som händer i området och om det är något akut som inträffat.

Alsjövägen

Datum

Ärende

210103 Stämman som ägde rum i december är klandrad i domstol av medlemmar. Önskar våra medlemmar ett fint och lyckosamt 2021.
201208 Angående stämman 2020. Stämma i en Föreningsförvaltad Samfällighetsförening får inte genomföras på annat sätt än genom fysiskt möte. Citat av Anders Lundell skickat igår 7 december.

Som framgår av frågan nederst i högra kolumnen på första sidan så förutsätts en stämma vara ett fysiskt möte. https://www.revriks.se/media/h42b14nk/aarsmoete-i-corona-tider-200401.pdf
Denna skrift kan ni visa era medlemmar.


Anders Lundell
Väg- & Trafikingenjör
(Riksförbundet Enskilda Vägar)

- - - - - - - - - - - - - -

Enligt samtal med Länsstyrelsen den 7 december får inte stämma genomföras vare sig via poströstning eller via ombud som företräder mer än en medlem i en Föreningsförvaltad Samfällighetsförening generellt. Endast stämma med fysisk närvaro är tillåten. Många Samfällighetsföreningar väntar på att få genomföra sin stämma. Om man vänder sig till Länsstyrelsen för att få sin stämma genomförd får man samma svar. Människor dör, det råder en pandemi, stämman får vänta. De hänvisar till lagstiftaren. Se Tillfälliga Lagen 2020:300 och Lagen om Förvaltning av Samfällighetsföreningar 1973:1150. Där framgår att undantaget endast omfattar viss typ av Samfällighetsförening ⟨§10⟩. Som framgår i 1973:1150 omfattar lagen tre verksamhetsformer. Om stämma ändå äger rum kan den klandras i domstol.
Tillfälliga lagen 2020:300
1973:1150
201126 Under nästa vecka kommer röjning ovan väg att ske i vårt område. Bortforsling av ris och grenar ombesörjes av entreprenören.
201112 Skulden från rättegångarna i det tidigare omnämnda ärendet är betald till fullo idag. Därmed är föreningens krav avslutade.
201102 Nu börjar det närma sig vintertid i vårt område. Ivar kommer att sätta ut snökäppar fram till 15 november. Han kommer att fylla på i sandringar⁄sandlådor i området och lägga saltsäckar i krön och fot på Alsjö Backe samt i krön på andra branta backar. Att användas i dessa backar vid behov. Saknas det skopor i någon sandring eller sandlåda ber vi er underrätta styrelsen.
Avtal är klart med snöröjningen. Viktigt är att underrätta styrelsen om snöröjningen missar en vägsträcka, så det kan rättas till snabbt eller åtminstone till nästa utryckning.
Saltblandad flis kommer att beställas till depån. Materialet i depån är avsedd endast för samfällighetens vägar.
Glöm inte hänga på familjen reflexer nu när mörka tiden infinner sig.
Dagens datum är en palindrom ⟨går att läsa framlänges och baklänges⟩
201101 Stämman är klandrad av medlem. En förutsättning för att stämman ska kunna äga rum via poströstning är att alla är överens om att så ska ske.
Endast fysisk närvaro är godkänd vid stämma i en Samfällighetsförening. Allt annat kan klandras. Vi får därmed inte genomföra stämman på detta sätt.
Angående Övriga frågor: Inga beslut får fattas under denna punkt, därför finns inte utrymme för röstning under denna punkt på röstsedeln. Som tidigare meddelats är man välkommen att kontakta styrelsen när man känner behov av det. Kontaktuppgifter finns under länken Styrelsen ovan.
201025 Idag gick kallelser till stämma 2020 med instruktioner ut till våra medlemmar. Vi poströstar för att så många som möjligt i vår förening ska kunna delta. Vi följer rekommendationer för poströstning och tar hänsyn till stadgar där det är möjligt i corona-tider. Röstning kan ske till och med fredag 6 november. Måndagen 9 november samlas styrelsen och ordförande för stämman för att sammanställa framröstat resultat och protokollföra stämman. Detta gäller inte längre då stämman klandrats av medlem efter mejl från styrelsemedlem.

Vi kallade till stämman i mars 2020, men eftersom Folkhälsomyndigheten avrådde från möten med över 50 personer fick vi ställa in stämman med kort varsel. Det är alltså den stämman som nu skulle äga rum. ⟨ En förklaring till varför det står att handlingarna redan skickats ut. ⟩

Röjning ovan väg kommer att ske under november. I priset ingår bortforsling av grenar. En uppmaning till boende i området att inte parkera i vägområdet samt på vändplatser. Undvik att ställa t ex soptunnor på vägen⁄vägområdet.
201024 Idag kalkas sjöarna ett resultat av att vi startade fiskevården. Telia har tillsatt en konsult som ska reda ut återställningen av våra vägar. Alsjö Backe har hög prioritet inför vintern. Vi planerar en stämma genom poströstning och förberedelserna har startat.
200915 Idag vinner domen från tvistemålet laga kraft. Vi har nu avslutat rättegångarna i ärendet "Trolöshet mot huvudman".
200816 Badtemperaturen är uppdaterad. Se länken "Sjöarna" och längst ner på den sidan.
200813 På måndag kommer kantklippningen. Undvik att parkera i vägområdet.
200801 Badtemperaturen är uppdaterad, se längst ner på sidan "Sjöarna". Makadam kommer att läggas på Alsjö Krokväg på en sträcka innan "spegelbacken". Ivar kommer att börja fylla i hålorna på alla vägar i vårt område. Vi påminner om att vi inte skickar ut inbetalningskort för innevarande år ännu. Senast 23 juli vidhöll Folkhälsomyndigheten tidigare restriktioner om högst 50 deltagare vid sammankomster. Det är anledningen till att vi inte haft vår årliga stämma. Kantklippningen är försenad p g a semestertider.
200709 Badtemperaturen är uppdaterad.
200703 Vi planerar kantklippning i området i slutet på juli. En röjning ovan väg är planerad till augusti. Vi avvaktar fortfarande med stämman, vilket innebär att vi inte skickar ut inbetalningskort för årets medlemsavgift innan avgiften är fastställd. Badtemperaturen är uppdaterad idag. Vi tittar på olika lösningar för ett avslut angående fiberinstallationen.
200621 Badtemperaturen är uppdaterad idag i Alsjön. Se "Sjöarna" ovan och längst ner på den sidan hittar du länken "Temperaturer".
Om du kommer som gäst till vår badplats ber vi er inte hindra trafik för lastbil och utryckningsfordon med din bil. Vi har en parkering på infartsvägen till vårt område där gäster kan parkera. Parkering på tomtmark är inte tillåten. Under Corona-pandemin är det mycket viktigt att inte trängsel uppstår på badplatsen. Samma regler gäller här som i samhället i övrigt. Medlemmar i vår förening har företräde till badplatsen då de bekostar skötsel och underhåll. Tack för visad hänsyn!
200608 Provsvaren på badproverna har kommit. Sjöarna är godkända för bad. Klickar ni på länken "Sjöarna" ovan och scrollar ner till "Badprover" längst ner på den sidan ser ni resultatet från provtagningen.
Ser ni fågelspillning vid sjöarna eller på⁄vid bryggan på badplatsen ber vi er inte sparka⁄sopa ner det i sjön utan avlägsna det till vegetation istället eftersom det bidrar till att bakterier förökar sig i vattnet vid en varm sommar. Tack på förhand från styrelsen.
200604 Nu är vägarna saltade. Tack alla som hjälpte till med städdagen! Nu finns årets första badtemperatur utsatt på länken "Temperaturer" längst ner på sidan "Sjöarna" ⟨se länk ovan⟩ Samma temperatur i båda sjöarna.
200603 Då det dammat en del om vägen på sistone har vi beställt salt till vägen. Bästa resultat får man i samband med regn, så nu är ett bra tillfälle.
När det gäller röjning ovan väg har det dragit ut på tiden då vår entreprenör haft mycket att göra. Nu spirar växtligheten så vi väntar till augusti med denna röjning för att undvika att träden "blöder".
200602 –Första rättegången har varit och vunnit laga kraft. Den innebär att vi får tillbaka en del av det försvunna beloppet jämte ränta. Ytterligare en rättegång är planerad på ej ersatt belopp.
–Inbetalningskort kommer inte att skickas ut innan stämman varit. Vi kommer att skjuta till belopp från asfaltsfonden vid behov så länge.
–När det gäller fiberarbetena har vi försökt nå entreprenören utan resultat och inte sett någon aktivitet på vägarna på länge.
–Vägarna är torra och dammiga. Vi beställer saltning av vägarna.
200428 –Rättegången har varit och vi inväntar domslut.
–Vi har tittat på möjligheten till distansmöte för att lösa stämman under coronapandemin. Vi inser att alla inte har möjlighet att medverka vid ett sådant möte av olika skäl, så styrelsen avvaktar tills vi kan ha ett fysiskt möte av demokratiska skäl. Handlingarna är utskickade så medlemmarna har kunnat ta del av hur läget är i vår förening. Styrelsen är beredd att arbeta vidare tills vi kommer ur coronapandemin.
–Sandupptagning är beställd.
–Den 4 maj (måndag) startar justering av fiberdragningen enligt besiktning och möten vi haft med inblandade parter. Man börjar på Alsjöslingan och rättar djupet fibern ligger på samt upprättar en karta över dess dragning i vårt område. Det kommer att innefatta grusning av vägarna så vi uppnår vår tidigare standard. Vi tittar på hur vi ska hantera asfalten som ska åtgärdas. Vattenläckan i Alsjö Backe får ytterligare en behandling. Information kommer löpande under arbetets gång.
Lördag 9 maj klockan 11:00 har vi städdag i området för allas trevnad. Ingen gemensam samling då vi försöker vara rädda om våra medlemmar. Se länken här för information: Städdag 9 maj klockan 11:00
200409 Vi vill varna för ett fallande träd på stigen mellan Alsjöliden och Alsjöredsvägen. Telia är kontaktad och kommer att ta ner trädet.
När det gäller stämman avvaktar vi fortfarande med att kalla till mötet. Om det drar ut på tiden försöker vi hitta alternativa lösningar till att genomföra besluten.
200318 På grund av smittorisken och enligt rekommendationer skjuter vi på stämman tillsvidare. Information finns här: Brev till medlemmarna
200316 Angående rådande läge med coronaviruset. Vi i styrelsen följer rapporteringen och försöker anpassa oss till det avseende den kommande stämman. Tårta är inte någon bra idé inser nog de flesta, utan det kan bli annat. Riksdagen kommer idag med ett beslut att inte samlas fler än 55 ledamöter. När det gäller vår förening är vi en brokig samling människor som även inkluderar riskgrupper. Vi tittar på lösningar att genomföra stämman på alternativ väg. Än så länge ligger mötesdatumet fast, men att det kan ändras snabbt. Vi meddelar oss så snart vi vet mer.
200307 Nu har kallelsen till stämman delats ut och skickats till övriga tillsammans med bilagorna. Är det någon som saknar kallelsen kan vi mejla ut den. kontakta Anne Lindberg på länken "Styrelsen" ovan så ordnar jag det. Stämman är den 24 mars kl 19:00 på Röselidsskolan, Gråbo, i matsalen.
200306 Lågt hängande kabel på Alsjö Krokväg 24. Felanmälan är gjord.
200226 ⟨ Stämman äger rum tisdag 24 mars klockan 19:00 i Röselidsskolans matsal ⟩. Stämman detta datum ställdes in, se 201025 ovan istället.
200225 Skottning omkring 17-tiden idag när mesta snön kommit ner enligt prognosen. Det ska frysa på sedan så vi kommer att flisa vägarna.
200224 Flisning av våra asfalterade backar ikväll inför stundande snöfall. Snöröjare kontaktad angående beredskap om halka uppstår under natten. Beräknad snömängd cirka 10 cm.
200218 Hinder på väg se information här: Allmän trafikinfo Alsjöliden 11
200215 Till er som kan ha missat nyheterna. En storm är på väg in över vårt område ikväll och inatt med kulmen söndag och måndag. Lågtrycket är så djupt att det är 26 år sedan det sist hände, 1994 då Estonia förliste. Är ni i behov av bilen under söndag⁄måndag bör ni placera bilen utanför skogsområdena då risken finns att träd faller. T ex depån där vi har huvud­anslagstavlan på väg 1⁄Alsjövägen. Tändstickor, ljus, ta in ved om ni har möjligheten, tappa upp dricksvatten, batterier till radio, ladda mobilen och powerbanken, trangakök och sprit till detta kök är några tips. Slå en koll i trädgården så inte saker flyger iväg i blåsten och gå inte ut i onödan. Regnmängder på 40 mm utlovas. Men framför allt: En trevlig helg önskar vi och hopp om att stormen går obemärkt förbi.
200209 Det ligger en elkabel över Alsjö Krokväg i höjd med Alsjö Krokväg 22 och en stor gran har vält. Ungefär i höjd med Alsjönäsvägen. Var försiktiga om ni måste passera. Lerums Energi - jouren är underrättade.
200204 Alsjöns Samfällighetsförening finns även på Facebook numera.
Nästa styrelsemöte blir 26 februari. Har ni frågor ni vill att vi tar upp på mötet får ni gärna kontakta styrelsen - se länk ovan för kontaktuppgifter.
200131 Ny elkabel dras längst in på Alsjöliden. Utförs av Lerums Energi. Ingreppet påverkar inte trafiken eller eldriften.
200129 Planering av återställning gällande vägen efter fiberdragning pågår. På stämman kommer ett förslag på vägåtgärder när vi vet hur Telia kommer att gå vidare i frågan. Vägen är alltså inte färdig i återställningsfasen ännu. Det handlar exempelvis om att vägmaterial saknas och att asfaltskanten lutar in mot vägen istället för ut mot diket.
Styrelsen förbereder sig just nu inför kommande stämma. Datum kommer här med sedvanlig kallelse, övriga handlingar finns hos styrelsen och skickas ut till medlemmarna.
Nu har vi även bankgironummer: 5442-1086 för er som föredrar det.
200115 Om ni inte vet preliminär tidsplan för Kommunalt vatten och avlopp i vårt område kan ni läsa mer i länken här: Vatten och avlopp i Alsjön länk till Lerums Kommun
200114 Nästa styrelsemöte är den 4 februari, har ni något ni vill att vi tar upp kan ni meddela styrelsen.
200102 En ny hemsida har skapats för föreningen och vi har bytt leverantör för att få ner priserna.
200102 Snöröjning: Nu har vi löst snöröjning⁄halkbekämpning.
191227 Ekonomi: Datum för rättegång är satt.
191210 Snöröjning: Lerums Schakt kan inte snöröja vårt område p g a maskinhaveri. Vi leter efter en ny snöröjare.
  Fiber och återställning: Idag börjar asfalteringen i Alsjö Backe och Alsjöliden, justeringar efter läcka och skador.
191107 Ekonomi: Utredningen är klar om bedrägeriet och ärendet går till åklagare.
191104 Sjöarna: Idag togs provet "vattnets struktur" som ligger till grund för kalkning nästa år.
191029 Fiber och återställning: Asfaltering av läckan i Alsjö Backe sker i början av november.
191021 Fiber och återställning: Nu börjar arbetet med planering av kommande återställning.
191005 Fiber och återställning: Vi väntar fortfarande på besked från Telia.
Sjöarna: Idag lades det två ton kalk i Kroksjön.
190808 Fiber och återställning: Vi väntar på besked från Telia, då entreprenör brutit kontraktet. Flera fel behöver åtgärdas innan styrelsen kan göra löpande arbeten.
   

 

                © Anne Lindberg 2021-01-03