Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Här informerar vi om det som händer i området och om det är något akut som inträffat.

Alsjövägen

Datum

Ärende

221102 Idag kalkades Kroksjön. Meningen är att kalken ska sprida sig från Kroksjön via bäcken till Alsjön. Därför är det viktigt att inte ta vatten från bäcken eller sjöarna till bevattning eller annat för att insatsen ska bli lyckad. Vår fiskevård är en förutsättning för att vi ska få kalkningen.
221028 En ny styrelse är tillsatt i vår förening som tillträder den 11 november, om ingen klandrar stämman. Det innebär att styrelsen sitter fram till nästa ordinarie stämma och hanterar ärenden fram till dess att en ordinarie styrelse väljs. Snöröjningen är säkrad för vårt område i vinter, om någon undrar. De nya ledamöterna finns under länken "Styrelsen"
220218 Snöröjningen är beredd att åka ut till oss. Vi avvaktar fortfarande hur det utvecklar sig.
220203 Halkbekämpning är på väg till oss.
220131 Snöröjningen är beredd om vi behöver ringa in den vid det väntade snöfallet.
220116 Kortslutningen elstolpen på Alsjöslingan åtgärdades inatt. Då det slog gnistor om stolpen gjorde man en ny dragning. Faserna fungerar igen. Inför de eventuella stormbyar som utlovats inatt i vårt område informeras ni om journummer till Lerums Energi under länken "Länkar" ovan.
220114 Kalkningen i sjöarna är uppföljd inför kommande kalkningsperiod t o m 2025, senaste kalkning var den 23 oktober 2021 i Kroksjön med 2 ton kalkfällningsgranuler⁄grovkalk. Meningen är att kalken fälls ut i Alsjön genom bäcken och våtområdet i viken på Alsjön. Därför får man inte ta vatten ur bäcken mellan sjöarna. Inventeringsrapport om sjöarna är skickad till Länsstyrelsen.
Sandlådorna är påfyllda. Hålorna i vägen kommer att åtgärdas framöver.
Statsbidrag för våra vägar är ansökt⁄uppföljt och beviljat t o m 2026.
211228 Snöröjningen är beredd att åka ut i vårt område. Vi avvaktar då mer snö är på väg under kvällen. Uppdatering: Snöröjningen är nu inringd.
211219 Information till er som undrar. Föreningens ekonomi är fortfarande god och bokförs. Flis för halkbekämpning av vår gemensamhetsanläggning kommer till depån under veckan som kommer. Ivar och Sven–Gunnar har fyllt på sandringar⁄sandlådor i området.
211212 Efter samtal med snöröjaren kommer de i eftermiddag och flisar upp området.
211211 Till de som bor ovanför våra backar. Snöröjningen kommer tillbaka och löser flisningen i backarna. Den maskin som brukar köra i vårt område har gått sönder.
Samtidigt undanber vi oss busåkningen i området som förstör vinterväghållningen och tar bort den dyra flisen vi lagt på vägarna. I synnerhet nu när det väntas regn under veckan som kommer. Ett stort tack till de som tar hänsyn på våra vägar.
211210 Snöröjningen är kontaktad och kommer att ploga samt flisa i området inatt. Vi avvaktar att det slutar snöa.
211207 Imorgon onsdag kommer det att flisas i området. Det är ett väderomslag på gång till blidväder.
211203 Nu har flisen kommit till depån som endast är avsedd för vägarna i vår gemensamhetsanläggning. Man får inte hämta där annat än till samfällighetsföreningens anslutna vägar. Särskilt viktigt i det läge föreningen befinner sig i. Ikväll är det planerat att flisas i området. Ställ inga bilar i vägen om ni vill ha flisat.
211202 Om det finns behov av att ställa sig på parkeringen vid depån så här i vintertid, vädjar vi till medlemmarna att inte parkera så man hindrar snöröjningen från att ta flis i betongramen.
211201 Snöröjningen är varskodd om mer snö och behov av skottning inatt, enligt senaste prognos.
211130 Snöröjningen är på väg till vårt område. De kommer under dagen. Flis kommer till depån. Det är inte skottat ännu på de stora vägarna enligt snöröjaren. Uppdatering: De är en man kort idag därför tar det tid att komma till vårt område. Han anländer strax efter 13:00 för att skotta. Flisning i backarna idag.
211127 Snöröjningen är underrättad och står i beredskap att åka ut till vårt område.
211023 Idag kalkades sjöarna. Två ton kalk lades i Kroksjön som skall spridas via bäcken till Alsjön då Kroksjön är tilloppet till Alsjön. Medlemmarna uppmanas att inte ta vatten ur bäcken av denna anledning.
210528 Tillsvidare gäller åtta personer vid sammankomster i Västra Götaland. Regeringen har föreslagit lättnader när det gäller stämmor i steg 2 med start 1 juli. Under förutsättning att medborgarna följer de råd och anvisningar som utfärdas av myndigheterna kan ytterligare lättnader avseende antal deltagare ske i steg 3 som inleds den 15 juli. Det innebär att vi kan hålla en normal stämma från 15 juli under förutsättning att vi respekterar avstånd till varandra. Omtanke om de som ännu inte är färdigvaccinerade. Se länk: Regeringens förslag
210521

– Nu har domen från Mark- och miljödomstolen vunnit laga kraft.
Citat:
Sammantaget anser domstolen att beslut vid stämman, till följd av de fel i fråga om kallelse och genomförande av stämman som angetts ovan, inte är fattade i behörig ordning. De förfarandefel som förekommit är grava och har innefattat åsidosättande av grundläggande föreningsrättsliga principer. Enligt domstolens mening står det därmed helt klart att felen kan ha inverkat på innehållet i fattade beslut. Därmed ska samtliga beslut som fattats på stämman upphävas.
Domslut:
Mark- och miljödomstolen upphäver samtliga beslut fattade vid föreningsstämma i Alsjöns Samfällighetsförening den 21 december 2020.

- - - - - - -

– Avseende de polisanmälningar som gjorts och omnämnts på en annan digital plattform har Åklagarmyndigheten, efter granskning, låtit meddela att den utpekade är friad från brottsmisstanke.

- - - - - - -

– Föreningen har god ekonomi, det råder en pandemi. Världsmästerskap, Olympiska spel, Roskildefestivalen, Way Out West, Sweden Rock m fl ställs in. Frågor från medlemmar behöver besvaras då många olika turer cirkulerat i vår förening och viktig information behöver lämnas. Därför bör det vara klokast att vänta med stämman tills vi kan träffas fler än åtta medlemmar. Många medlemmar är också av den åsikten. Krisinformation från svenska myndigheter avråder i dagsläget från årsstämmor. Se länk: Krisinformation Årsstämma Uppdaterad 14 maj.

- - - - - - -

– En ny kallelse till stämma har skickats ut utan förankring i styrelsen, som tyvärr innehåller större fel vilket gör att den inte bör anses vara giltig.

- - - - - - -

– Då pandemin fortfarande håller ett stadigt grepp om vårt samhälle har vi inte kunnat utlysa en traditionell städdag. Om vi alla hjälps åt att plocka bort skräp som hamnat i vårt område uppnår vi ändå litet finare närmiljö. Ser ni något ligga på marken när ni går i området men inte har något att lägga det i kan ni lägga det tillfälligt i våra sandringar⁄-lådor eftersom de inte används under sommarhalvåret. Så undviker vi att fler "tappar" skräp i vårt område eftersom någon gjort det innan.
⟨information⟩ Normalt brukar vi även rensa diken, kratta på badplatsen, rensa vägtrummor och tvätta skyltar ⟨information⟩.

- - - - - - -

– Ett riksdagsbeslut fattades 29 april 2021 som berör vårt område:

Beslut:
Tvånget att ansluta sig till kommunala va-nätet bör tas bort (CU14)
En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Det anser riksdagen och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.
Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen sa nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om tillkännagivande om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. Beslut

I klartext innebär det att om man har ett godkänt vatten- och avloppssystem kan man inte längre tvingas till att anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

210103 Stämman som ägde rum i december är klandrad i domstol av medlemmar. Önskar våra medlemmar ett fint och lyckosamt 2021.
201208 Angående stämman 2020. Stämma i en Föreningsförvaltad Samfällighetsförening får inte genomföras på annat sätt än genom fysiskt möte. Citat av Anders Lundell skickat igår 7 december.

Som framgår av frågan nederst i högra kolumnen på första sidan så förutsätts en stämma vara ett fysiskt möte. https://www.revriks.se/media/h42b14nk/aarsmoete-i-corona-tider-200401.pdf
Denna skrift kan ni visa era medlemmar.


Anders Lundell
Väg- & Trafikingenjör
(Riksförbundet Enskilda Vägar)

- - - - - - - - - - - - - -

Enligt samtal med Länsstyrelsen den 7 december får inte stämma genomföras vare sig via poströstning eller via ombud som företräder mer än en medlem i en Föreningsförvaltad Samfällighetsförening generellt. Endast stämma med fysisk närvaro är tillåten. Många Samfällighetsföreningar väntar på att få genomföra sin stämma. Om man vänder sig till Länsstyrelsen för att få sin stämma genomförd får man samma svar. Människor dör, det råder en pandemi, stämman får vänta. De hänvisar till lagstiftaren. Se Tillfälliga Lagen 2020:300 och Lagen om Förvaltning av Samfällighetsföreningar 1973:1150. Där framgår att undantaget endast omfattar viss typ av Samfällighetsförening ⟨§10⟩. Som framgår i 1973:1150 omfattar lagen tre verksamhetsformer. Om stämma ändå äger rum kan den klandras i domstol.
Tillfälliga lagen 2020:300
1973:1150
201126 Under nästa vecka kommer röjning ovan väg att ske i vårt område. Bortforsling av ris och grenar ombesörjes av entreprenören.
201112 Skulden från rättegångarna i det tidigare omnämnda ärendet är betald till fullo idag. Därmed är föreningens krav avslutade.
201102 Nu börjar det närma sig vintertid i vårt område. Ivar kommer att sätta ut snökäppar fram till 15 november. Han kommer att fylla på i sandringar⁄sandlådor i området och lägga saltsäckar i krön och fot på Alsjö Backe samt i krön på andra branta backar. Att användas i dessa backar vid behov. Saknas det skopor i någon sandring eller sandlåda ber vi er underrätta styrelsen.
Avtal är klart med snöröjningen. Viktigt är att underrätta styrelsen om snöröjningen missar en vägsträcka, så det kan rättas till snabbt eller åtminstone till nästa utryckning.
Saltblandad flis kommer att beställas till depån. Materialet i depån är avsedd endast för samfällighetens vägar.
Glöm inte hänga på familjen reflexer nu när mörka tiden infinner sig.
Dagens datum är en palindrom ⟨går att läsa framlänges och baklänges⟩
201101 Stämman är klandrad av medlem. En förutsättning för att stämman ska kunna äga rum via poströstning är att alla är överens om att så ska ske.
Endast fysisk närvaro är godkänd vid stämma i en Samfällighetsförening. Allt annat kan klandras. Vi får därmed inte genomföra stämman på detta sätt.
Angående Övriga frågor: Inga beslut får fattas under denna punkt, därför finns inte utrymme för röstning under denna punkt på röstsedeln. Som tidigare meddelats är man välkommen att kontakta styrelsen när man känner behov av det. Kontaktuppgifter finns under länken Styrelsen ovan.
201025 Idag gick kallelser till stämma 2020 med instruktioner ut till våra medlemmar. Vi poströstar för att så många som möjligt i vår förening ska kunna delta. Vi följer rekommendationer för poströstning och tar hänsyn till stadgar där det är möjligt i corona-tider. Röstning kan ske till och med fredag 6 november. Måndagen 9 november samlas styrelsen och ordförande för stämman för att sammanställa framröstat resultat och protokollföra stämman. Detta gäller inte längre då stämman klandrats av medlem efter mejl från styrelsemedlem.

Vi kallade till stämman i mars 2020, men eftersom Folkhälsomyndigheten avrådde från möten med över 50 personer fick vi ställa in stämman med kort varsel. Det är alltså den stämman som nu skulle äga rum. ⟨ En förklaring till varför det står att handlingarna redan skickats ut. ⟩

Röjning ovan väg kommer att ske under november. I priset ingår bortforsling av grenar. En uppmaning till boende i området att inte parkera i vägområdet samt på vändplatser. Undvik att ställa t ex soptunnor på vägen⁄vägområdet.
201024 Idag kalkas sjöarna ett resultat av att vi startade fiskevården. Telia har tillsatt en konsult som ska reda ut återställningen av våra vägar. Alsjö Backe har hög prioritet inför vintern. Vi planerar en stämma genom poströstning och förberedelserna har startat.
200915 Idag vinner domen från tvistemålet laga kraft. Vi har nu avslutat rättegångarna i ärendet "Trolöshet mot huvudman".
200816 Badtemperaturen är uppdaterad. Se länken "Sjöarna" och längst ner på den sidan.
200813 På måndag kommer kantklippningen. Undvik att parkera i vägområdet.
200801 Badtemperaturen är uppdaterad, se längst ner på sidan "Sjöarna". Makadam kommer att läggas på Alsjö Krokväg på en sträcka innan "spegelbacken". Ivar kommer att börja fylla i hålorna på alla vägar i vårt område. Vi påminner om att vi inte skickar ut inbetalningskort för innevarande år ännu. Senast 23 juli vidhöll Folkhälsomyndigheten tidigare restriktioner om högst 50 deltagare vid sammankomster. Det är anledningen till att vi inte haft vår årliga stämma. Kantklippningen är försenad p g a semestertider.
200709 Badtemperaturen är uppdaterad.
200703 Vi planerar kantklippning i området i slutet på juli. En röjning ovan väg är planerad till augusti. Vi avvaktar fortfarande med stämman, vilket innebär att vi inte skickar ut inbetalningskort för årets medlemsavgift innan avgiften är fastställd. Badtemperaturen är uppdaterad idag. Vi tittar på olika lösningar för ett avslut angående fiberinstallationen.
200621 Badtemperaturen är uppdaterad idag i Alsjön. Se "Sjöarna" ovan och längst ner på den sidan hittar du länken "Temperaturer".
Om du kommer som gäst till vår badplats ber vi er inte hindra trafik för lastbil och utryckningsfordon med din bil. Vi har en parkering på infartsvägen till vårt område där gäster kan parkera. Parkering på tomtmark är inte tillåten. Under Corona-pandemin är det mycket viktigt att inte trängsel uppstår på badplatsen. Samma regler gäller här som i samhället i övrigt. Medlemmar i vår förening har företräde till badplatsen då de bekostar skötsel och underhåll. Tack för visad hänsyn!
200608 Provsvaren på badproverna har kommit. Sjöarna är godkända för bad. Klickar ni på länken "Sjöarna" ovan och scrollar ner till "Badprover" längst ner på den sidan ser ni resultatet från provtagningen.
Ser ni fågelspillning vid sjöarna eller på⁄vid bryggan på badplatsen ber vi er inte sparka⁄sopa ner det i sjön utan avlägsna det till vegetation istället eftersom det bidrar till att bakterier förökar sig i vattnet vid en varm sommar. Tack på förhand från styrelsen.
200604 Nu är vägarna saltade. Tack alla som hjälpte till med städdagen! Nu finns årets första badtemperatur utsatt på länken "Temperaturer" längst ner på sidan "Sjöarna" ⟨se länk ovan⟩ Samma temperatur i båda sjöarna.
200603 Då det dammat en del om vägen på sistone har vi beställt salt till vägen. Bästa resultat får man i samband med regn, så nu är ett bra tillfälle.
När det gäller röjning ovan väg har det dragit ut på tiden då vår entreprenör haft mycket att göra. Nu spirar växtligheten så vi väntar till augusti med denna röjning för att undvika att träden "blöder".
200602 –Första rättegången har varit och vunnit laga kraft. Den innebär att vi får tillbaka en del av det försvunna beloppet jämte ränta. Ytterligare en rättegång är planerad på ej ersatt belopp.
–Inbetalningskort kommer inte att skickas ut innan stämman varit. Vi kommer att skjuta till belopp från asfaltsfonden vid behov så länge.
–När det gäller fiberarbetena har vi försökt nå entreprenören utan resultat och inte sett någon aktivitet på vägarna på länge.
–Vägarna är torra och dammiga. Vi beställer saltning av vägarna.
200428 –Rättegången har varit och vi inväntar domslut.
–Vi har tittat på möjligheten till distansmöte för att lösa stämman under coronapandemin. Vi inser att alla inte har möjlighet att medverka vid ett sådant möte av olika skäl, så styrelsen avvaktar tills vi kan ha ett fysiskt möte av demokratiska skäl. Handlingarna är utskickade så medlemmarna har kunnat ta del av hur läget är i vår förening. Styrelsen är beredd att arbeta vidare tills vi kommer ur coronapandemin.
–Sandupptagning är beställd.
–Den 4 maj (måndag) startar justering av fiberdragningen enligt besiktning och möten vi haft med inblandade parter. Man börjar på Alsjöslingan och rättar djupet fibern ligger på samt upprättar en karta över dess dragning i vårt område. Det kommer att innefatta grusning av vägarna så vi uppnår vår tidigare standard. Vi tittar på hur vi ska hantera asfalten som ska åtgärdas. Vattenläckan i Alsjö Backe får ytterligare en behandling. Information kommer löpande under arbetets gång.
Lördag 9 maj klockan 11:00 har vi städdag i området för allas trevnad. Ingen gemensam samling då vi försöker vara rädda om våra medlemmar. Se länken här för information: Städdag 9 maj klockan 11:00
200409 Vi vill varna för ett fallande träd på stigen mellan Alsjöliden och Alsjöredsvägen. Telia är kontaktad och kommer att ta ner trädet.
När det gäller stämman avvaktar vi fortfarande med att kalla till mötet. Om det drar ut på tiden försöker vi hitta alternativa lösningar till att genomföra besluten.
200318 På grund av smittorisken och enligt rekommendationer skjuter vi på stämman tillsvidare. Information finns här: Brev till medlemmarna
200316 Angående rådande läge med coronaviruset. Vi i styrelsen följer rapporteringen och försöker anpassa oss till det avseende den kommande stämman. Tårta är inte någon bra idé inser nog de flesta, utan det kan bli annat. Riksdagen kommer idag med ett beslut att inte samlas fler än 55 ledamöter. När det gäller vår förening är vi en brokig samling människor som även inkluderar riskgrupper. Vi tittar på lösningar att genomföra stämman på alternativ väg. Än så länge ligger mötesdatumet fast, men att det kan ändras snabbt. Vi meddelar oss så snart vi vet mer.
200307 Nu har kallelsen till stämman delats ut och skickats till övriga tillsammans med bilagorna. Är det någon som saknar kallelsen kan vi mejla ut den. kontakta Anne Lindberg på länken "Styrelsen" ovan så ordnar jag det. Stämman är den 24 mars kl 19:00 på Röselidsskolan, Gråbo, i matsalen.
200306 Lågt hängande kabel på Alsjö Krokväg 24. Felanmälan är gjord.
200226 ⟨ Stämman äger rum tisdag 24 mars klockan 19:00 i Röselidsskolans matsal ⟩. Stämman detta datum ställdes in, se 201025 ovan istället.
200225 Skottning omkring 17-tiden idag när mesta snön kommit ner enligt prognosen. Det ska frysa på sedan så vi kommer att flisa vägarna.
200224 Flisning av våra asfalterade backar ikväll inför stundande snöfall. Snöröjare kontaktad angående beredskap om halka uppstår under natten. Beräknad snömängd cirka 10 cm.
200218 Hinder på väg se information här: Allmän trafikinfo Alsjöliden 11
200215 Till er som kan ha missat nyheterna. En storm är på väg in över vårt område ikväll och inatt med kulmen söndag och måndag. Lågtrycket är så djupt att det är 26 år sedan det sist hände, 1994 då Estonia förliste. Är ni i behov av bilen under söndag⁄måndag bör ni placera bilen utanför skogsområdena då risken finns att träd faller. T ex depån där vi har huvud­anslagstavlan på väg 1⁄Alsjövägen. Tändstickor, ljus, ta in ved om ni har möjligheten, tappa upp dricksvatten, batterier till radio, ladda mobilen och powerbanken, trangakök och sprit till detta kök är några tips. Slå en koll i trädgården så inte saker flyger iväg i blåsten och gå inte ut i onödan. Regnmängder på 40 mm utlovas. Men framför allt: En trevlig helg önskar vi och hopp om att stormen går obemärkt förbi.
200209 Det ligger en elkabel över Alsjö Krokväg i höjd med Alsjö Krokväg 22 och en stor gran har vält. Ungefär i höjd med Alsjönäsvägen. Var försiktiga om ni måste passera. Lerums Energi - jouren är underrättade.
200204 Alsjöns Samfällighetsförening finns även på Facebook numera.
Nästa styrelsemöte blir 26 februari. Har ni frågor ni vill att vi tar upp på mötet får ni gärna kontakta styrelsen - se länk ovan för kontaktuppgifter.
200131 Ny elkabel dras längst in på Alsjöliden. Utförs av Lerums Energi. Ingreppet påverkar inte trafiken eller eldriften.
200129 Planering av återställning gällande vägen efter fiberdragning pågår. På stämman kommer ett förslag på vägåtgärder när vi vet hur Telia kommer att gå vidare i frågan. Vägen är alltså inte färdig i återställningsfasen ännu. Det handlar exempelvis om att vägmaterial saknas och att asfaltskanten lutar in mot vägen istället för ut mot diket.
Styrelsen förbereder sig just nu inför kommande stämma. Datum kommer här med sedvanlig kallelse, övriga handlingar finns hos styrelsen och skickas ut till medlemmarna.
Nu har vi även bankgironummer: 5442-1086 för er som föredrar det.
200115 Om ni inte vet preliminär tidsplan för Kommunalt vatten och avlopp i vårt område kan ni läsa mer i länken här: Vatten och avlopp i Alsjön länk till Lerums Kommun
200114 Nästa styrelsemöte är den 4 februari, har ni något ni vill att vi tar upp kan ni meddela styrelsen.
200102 En ny hemsida har skapats för föreningen och vi har bytt leverantör för att få ner priserna.
200102 Snöröjning: Nu har vi löst snöröjning⁄halkbekämpning.
191227 Ekonomi: Datum för rättegång är satt.
191210 Snöröjning: Lerums Schakt kan inte snöröja vårt område p g a maskinhaveri. Vi leter efter en ny snöröjare.
  Fiber och återställning: Idag börjar asfalteringen i Alsjö Backe och Alsjöliden, justeringar efter läcka och skador.
191107 Ekonomi: Utredningen är klar om bedrägeriet och ärendet går till åklagare.
191104 Sjöarna: Idag togs provet "vattnets struktur" som ligger till grund för kalkning nästa år.
191029 Fiber och återställning: Asfaltering av läckan i Alsjö Backe sker i början av november.
191021 Fiber och återställning: Nu börjar arbetet med planering av kommande återställning.
191005 Fiber och återställning: Vi väntar fortfarande på besked från Telia.
Sjöarna: Idag lades det två ton kalk i Kroksjön.
190808 Fiber och återställning: Vi väntar på besked från Telia, då entreprenör brutit kontraktet. Flera fel behöver åtgärdas innan styrelsen kan göra löpande arbeten.
   

 

                © Anne Lindberg 2022-11-02