Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Vad händer under ett år vanligtvis?

AlsjövägenStyrelsen arbetar hela året. Verksamhetsåret löper under ett kalenderår från januari till december. Det blir automatiskt en överlappning på det nya året innan styrelsen hunnit avsluta gamla året och kallat till stämman.

Året inleds med att styrelsen förbereder dokumenten som ska presenteras för stämman: Utgifts– och inkomststat, resultat– och balansräkning, förvaltningsberättelse, ekonomisk berättelse och debiteringslängd. Till detta hör att låta revisorer granska styrelsens arbete och lämna revisionsberättelse till stämman. Finns det motioner till stämman ska styrelsen förbereda frågan inför stämman. Innebär den kostnader ska styrelsen komma med en budget anpassad till om frågan bifalles (antas) eller faller på stämman. Löpande hanterar styrelsen skötsel av vägen parallellt med detta arbete. Vi brukar boka lokal i närområdet om möjligt, dels för skydd mot väder och dels för att undvika överförfriskade medlemmar som stör mötet. Medlemmarna kallas via brev, hemsida och anslag på anslagstavlan.

Efter stämman kallar styrelsen till vägsyn där medlemmarna är välkomna att medverka och prata om vägen och det man sett som behöver åtgärdas. Under denna vägsyn upprättas ett protokoll som ligger till grund för arbetet under året. Medlemmarna kallas via hemsida och anslag på anslagstavlan. Under denna tid delas inbetalningskorten ut till medlemmarna för innevarande år, då avgiften fastställts av stämman och besvärstiden gått ut.

Efter vägsyn beslutar styrelsen om vilka åtgärder som ska göras i förhållande till andra planer under året. Det kan vara dikning, nya rör, grusning, hyvling, dammbindning, kantklippning, slyröjning, byta ut sandringar, asfaltering m m

vårI maj kallas medlemmarna till städdag då vi samlas vid badplatsen och delar upp oss i grupper som gör området fint inför sommaren. Lämpliga redskap är: Kratta, sekatör, spade, spett, trimmer, skottkärra, grensax, häcksax, grep och redskap att rensa rör under vägen med. Sopsäckar tar styrelsen med och instruktioner. Detta brukar avslutas med en gemensam fika. Finns det information att dela kommer det muntligt vid detta tillfälle och medlemmarna får chans att ställa frågor direkt. Styrelsen kallar till städdag på anslagstavlor och hemsida.

Om inte föreningen har snöröjningen⁄halkbekämpningen säkrad sedan tidigare börjar här arbetet med att hitta en ny entreprenör.

Badprover tas under året för att för att följa upp att inget avlopp går ut i våra badsjöar med sjukdom som följd. Om proverna är förhöjda följs detta upp och rapporteras till Miljö– och Hälsoskyddskontoret i Lerum.

Kantklippning brukar ske efter midsommar när inte gräset spirar på samma sätt längre och dagarna blir kortare igen. Rekommenderat är efter 15 juli.

vårUnder året fylls sandringar⁄sandlådor på igen efter den gångna vintern. Sjöarna inventeras av kunniga sportfiskare som lämnar ett omdöme. Detta rapporteras till Länsstyrelsen årligen.

Under hösten brukar vi följa upp arbetet som gjorts och planera inför kommande kalenderår. Beroende på väder tittar vi på åtgärder för att klara vintern.

På senhösten förbereder styrelsen inför vintern med material och snöpinnar. Under senhösten kalkas våra sjöar.

Under vintern håller styrelsen kontakt med medlemmar och entreprenörer för lämpliga åtgärder för att hålla vägarna farbara.

Beroende på yttre påverkan kan dessa planer ibland omkullkastas eller till och med utebli. Styrelsen har alltid intresse av att hålla en fin standard på vägarna, men lagar och bestämmelser hindrar oss ibland att arbeta som vi önskar. Vi har Stat, Kommun, Länsstyrelse, Trafikverket och oväntade aktörer som ibland ställer till det för oss. Medlemmar gör ibland arbeten på sina tomter som förstör för övriga medlemmar. Ibland kan vi konfrontera dem och ibland hamnar det mellan aktörerna och det inte går att reda ut. Mycket arbete sker i form av möten, mejl, besök, avtals– och anbudsförfaranden, dokumentering, rapportering och information som inte syns utåt.

                © Anne Lindberg 2022-11-02